دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیده هدی   رحمتی

پست الکترونیکی : rahmati@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهResume

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : فوق دکتری

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : مهندسی منابع آب

سوابق اجرایی

وزارت نیرو- معاونت امور آب و آبفا

دبیر کرسی انرژی های پاک و تجدیدپذیر یونسکوعضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دانشکده محیط زیست و انرژی

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

نوع همکاری : تمام وقت

سیده هدی رحمتی

سیده هدی رحمتی

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^